Φανερὸν ἄρα ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἐστὶν ἔξω.  Διόπερ οὔτ’ ἐν τόπῳ τἀκεῖ πέφυκεν, οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν, οὐδ’ ἐστὶν οὐδενὸς οὐδεμία μεταβολὴ τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φοράν, ἀλλ’ ἀναλλοίωτα καὶ ἀπαθῆ τὴν ἀρίστην ἔχοντα ζωὴν καὶ τὴν αὐταρκεστάτην διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα.

—Aristotle, De Caelo 279a17-22

David P. Squires
(404) 281-4099
[email protected]
Office Hours Location: Reckers

Hello and thanks for visiting my site.  About me: I’ve recently earned a PhD from the University of Notre Dame’s Department of Philosophy (August 2017).  I have masters degrees in Early Christian Studies and Medieval Studies from Notre Dame’s Department of Classics and Medieval Institute.  My philosophical interests are wide-ranging.  Ancient and medieval philosophy are my primary areas of study, but I’m also interested in contemporary metaphysics and philosophy of mind, as well as the philosophy of religion.   I’ve been the principal instructor at Notre Dame for a number of courses in ancient philosophy, medieval philosophy, and introduction to philosophy.  This semester (Fall 2017), I will teach an ethics course of my own design for Notre Dame’s Department of Philosophy as well as a section of Philosophical Inquiry for Notre Dame’s Program of Liberal Studies.  Next Semester (Spring 2018), I will teach the upper level “ancient and medieval” philosophy requirement for Notre Dame philosophy majors.   I have done a good bit of classics coursework in both Latin and Greek and am able to instruct beginning courses in either language.

My dissertation—”A Defense of Aristotle’s Constituent Ontology”—was co-advised by Christopher Shields and Sean Kelsey.  In it, I defend classical hylomorphism against two different kinds of opponents; the first—certain scholars of the history of philosophy who often declare themselves to be friends of hylomorphism–deflate it, so to speak, so that it does not yield the genuine distinction between body and soul so integral to its most important applications in philosophical anthropology and theology, while the second—contemporary metaphysicians who openly declare themselves to be its enemies—claim that the doctrine is unintelligible.  I explain and rebut the positions of both parties, in the process producing an accurate account of classical hylomorphism and motivating its intelligibility for those who would doubt or deny it.

In my spare time I read more philosophy or a good novel, study Greek, spend some extra time with students in the campus coffee house, and enjoy the great outdoors.  For more information on my research or teaching, see the links above, or email me.

Skip to toolbar