Φανερὸν ἄρα ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἐστὶν ἔξω.  Διόπερ οὔτ’ ἐν τόπῳ τἀκεῖ πέφυκεν, οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν, οὐδ’ ἐστὶν οὐδενὸς οὐδεμία μεταβολὴ τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φοράν, ἀλλ’ ἀναλλοίωτα καὶ ἀπαθῆ τὴν ἀρίστην ἔχοντα ζωὴν καὶ τὴν αὐταρκεστάτην διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα.

—Aristotle, De Caelo 279a17-22

David P. Squires
[email protected]

Hello and thanks for visiting my site.  About me: I am excited to announce that beginning this August (2019), I will be an Assistant Professor of Philosophy at the University of St. Thomas, Houston.  My PhD is from the University of Notre Dame’s Department of Philosophy.  I have masters degrees in Early Christian Studies and Medieval Studies from Notre Dame’s Department of Classics and Medieval Institute.  My philosophical interests are wide-ranging.  Ancient and medieval philosophy, as well as topics in contemporary metaphysics, are my primary areas of research, but I’m also interested in philosophy of perception and ethics.

In addition to my research, I’ve been the principal instructor of many courses in ancient philosophy, medieval philosophy, introduction to philosophy, and ethics, for Notre Dame’s Department of Philosophy, and Program of Liberal Studies.  I was awarded the Kaneb Center for Teaching and Learning‘s Outstanding Teaching Award in 2018 for my ancient and medieval philosophy course.  I am looking forward to teaching Philosophy of the Human Person next fall (2019) at the University of St. Thomas.

In my spare time, I read more philosophy or a good novel, study Greek and Latin, spend some extra time with students in the campus coffee house, and enjoy the great outdoors.  For more information on my research or teaching, see the links above, or email me.

Skip to toolbar