Φανερὸν ἄρα ὅτι οὔτε τόπος οὔτε κενὸν οὔτε χρόνος ἐστὶν ἔξω.  Διόπερ οὔτ’ ἐν τόπῳ τἀκεῖ πέφυκεν, οὔτε χρόνος αὐτὰ ποιεῖ γηράσκειν, οὐδ’ ἐστὶν οὐδενὸς οὐδεμία μεταβολὴ τῶν ὑπὲρ τὴν ἐξωτάτω τεταγμένων φοράν, ἀλλ’ ἀναλλοίωτα καὶ ἀπαθῆ τὴν ἀρίστην ἔχοντα ζωὴν καὶ τὴν αὐταρκεστάτην διατελεῖ τὸν ἅπαντα αἰῶνα.

—Aristotle, De Caelo 279a17-22

Hello and thanks for visiting my site.  About me: I’ve recently earned a PhD from the University of Notre Dame’s Department of Philosophy (August 2017).  I have masters degrees in Early Christian Studies and Medieval Studies from Notre Dame’s Department of Classics and Medieval Institute.  My philosophical interests are wide-ranging.  Ancient and medieval philosophy, as well as contemporary metaphysics, are my primary areas of research, but I’m also interested in philosophy of mind and ethics.  Beginning this summer (June 2018), I will be the Postdoctoral Research Associate for Notre Dame’s Center for Ethics and Culture, where I will be writing on hylomorphic theory and its application to issues in contemporary metaphysics and ethics.

In addition to my research, I’ve been the principal instructor of a number of courses in ancient philosophy, medieval philosophy, introduction to philosophy, and ethics, for Notre Dame’s Department of Philosophy, as well as the Program of Liberal Studies.  Most recently (Spring 2018), I taught the contemporary philosophy requirement at Holy Cross College and the upper level ancient and medieval requirement for Notre Dame philosophy majors.  In the Fall 2018, I will teach medical ethics at Notre Dame.  This year, I was awarded the Kaneb Center for Teaching and Learning‘s Outstanding Teaching Award for my ancient and medieval philosophy course.

In my spare time, I read more philosophy or a good novel, study Greek and Latin, spend some extra time with students in the campus coffee house, and enjoy the great outdoors.  For more information on my research or teaching, see the links above, or email me.

Skip to toolbar